رب زما

څیړنه: عبدالرحيم درانى  :کتابښود :په دې څیړنه کې له لاندې سرچينو ګټه اخیستل شوې ده ١ – اصول اعتقادي اسلام ـ رضا استادی ٢ – دخوشال خان خټک کليات ـ عبدالقيوم زاهد مشواڼى ٣ – د رحمان بابا کليات ـ محکمه ثقافت صوبه سرحد ٤ – انترنيټ د کتاب ډانلود لینک: رب زما