د کربلا اسیران

ژباړه: عبدالرحیم درانی د کربلا اسیران، د شیعیانو د څلورم امام سجاد(ع) او حضرت بي بي زینب په شان د کربلا له پېښې پاتې کسان وو چې د عمر بن سعد لښکر اسیران کړل. دغه اسیران د عمر بن سعد په امر د محرم په یوولسمه شپه په کربلا کې وساتل شول او د یوولسم […]