د عراق اولنې زيارت

د عراق اولنې زيارت نجف انټر نشنل کمپنی يو ائرکنډيشنډ بس کښې مونږ د دمشق نه بغداد ته روان شو ـ  چې کله بغداد ته ورسيدو نو دهغې ځې د هوا درجه حرارت ۴۰ ډګری  وو ـ له بس د کوزې دو نه پس مونږ يو خکلې کوسې ته چې العقال نومې  دا کښې  د […]