د شیعو د عقایدو منشور

د شیعو د عقایدو منشور لیکوال: علامه جعفر سبحانی ژباړن: محمد رحیم درانی   دين ته د اوسمهاله انسان ګروهنه او د عقايدو د منشور کتاب د کتاب ډاونلوډ لینک: Da Shiao da Aqayedo Manshor.