دیني څېړنې

ژباړه: محمد رحیم درانی له کله چې انسان پيدا دے پوښتنه هم ورسره تړلې ده همدې پوښتنې په خپلو شنو وزرو پرښتې کښينولې، په زيړو پاڼو يې شيطان ريژولي او د انسان اصلي مقام يې روښانه کړے دے. د فقې د لوړو زده کړو د څيړنيزې څانګې د ديني شبهو د ځواب برخې چې له […]