دوستۍ ته د انسان ضرورت

دوستۍ ته د انسان ضرورت د دوست اهمیت انسان په ټول ژوند کښې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازیتوب او د..