دمیتری کوستوف: یو ځوان مستبصر

کله چې مې دا آیت ولید نو د حضرت محمد (ص) کیسه مې را په یاد شوه چې کله جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې لوستل یې نه شوای کولای. دې آيت ماته ټکان راکړ او له هغې وروسته مې پرېکړه وکړه چې مسلمان شم.