د حقيقت کاميابي

د حقيقت کاميابي: خزيمه بن ثابت انصاري ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   د ښار بازار د نورو ورځو په شان ګرم و، هر سړے په يو کار لګيا و او د رزق په تکل کښې و په بازار کښې خلک داسې په خپلو کارونو لګيا و چې خپل خو او شا ته […]