جفر

ژباږه: محمد رحیم درّانی جَفْر د حدیثونو د هغه کتاب نوم دی چې د پېغمبر(ص) په املا او د حضرت علي(ع) په خط د وري په څرمنې ولیکل شو. جفر کتاب او د امامت له ودایعو او د امام د علم له سرچینو ګڼل کیږي چې د ځینو روایتونو له مخې، یوازې پېغمبر(ص) او….