د حدیث جعل کول

ژباړه: محمد رحیم درّانی دا مقاله د حدیثو د جعل کولو په هکله ده. د جعلي حدیثونو په اړه د زده کړې لپاره، د موضوع حدیث مقاله وګورئ.