یوه جاپانۍ نجلۍ چې مور یې مسلمانه شوه

ویل کیږي چې جاپانیان “شینتو” زیږیدلي، د عیسویانو په توګه واده کوي او د “بودیانو” په توګه…