تکویني ولایت

ژباړه: محمد رحیم دراني تکویني ولایت یعنی په وجود او موجوداتو کې د ماورایی ځواک سره دخل او تصرف کول. د خدای پاک تکوینی ولایت په دې معنی دی چې الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لري او هر څه کې تصرف کولی شي او د ټولو موجوداتو د چارو پلان او تدبیر کوي. […]