د حضرت فاطمه معصومه د ژوند ليک په لنډ ډول

د حضرت فاطمه معصومه د ژوند ليک په لنډ ډول   د هغې لوي بي بي نامه فاطمه(س) او مشهور لقب يې “معصومه” ؤ. پلار مبارک يې د شيعه وو ووم امام حضرت موسي کاظم(ع) او مور بزرګواره يې حضرت نجمه خاتون ده چې د اتم امام حضرت امام رضا(ع) مور هم ده، نو حضرت […]