شهزادګۍ بي بي

شهزادګۍ بي بي: د امام سجاد(ع) مور بي بي شهربانو (س) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   پلار يې يزدګرد د ايران باچا و د دربار ادب او رسمونو يې زده و خو هيڅکله په ګناه نه وه ککړه شوې. در باريانو ته هم پته وه چې شهربانو بي بي يوه پاکه ،نيکه  […]