اُمّ‌کُلثوم

ژباړه: محمد رحیم درّانی اُمّ‌کُلثوم د امام علی(ع) او فاطمه زهرا(س) لور ده چې د شیخ مفید په وینا له امام حسن(ع)، امام حسین(ع) او زینب(ع) نه وروسته زیږیدلې ده.