د ليدو تږې

د ليدو تږې: اويس قرني (رحمة الله عليه) ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   ديمن د ځمکې دشتې شنې وې. د اوښانو څروونکے به هره ورځ سهار دشتې ته تله چې اوښان وڅروي. کله چې به اوښان په څريدلو شو نو دې نوځوان ” اويس” به ځان سره فکر کاوه او د نوي […]