د عقائدو کليات:انسان او اختيار

د عقائدو کليات: انسان او اختيار يو پنځوسم اصل د انسان اختيار او آزادي يو منل شوے او روښانه حقيقت دے او انسان په بيلا بيلو طريقو هغه معلومولے شي. چې لاندې څو طريقو ته اشاره کوو.