په صحابیانو باندې د امیرالمومنین علیه السلام غوره والې

په صحابیانو باندې د امیرالمومنین علیه السلام غوره والې   صالح درویش د خپل کتاب په اوم مخ کښې د اهلبیت علیهم السلام او د صحابیانو په مینځ کښې محبت او دوستي ثابتولو لپاره او ددې دوو تر مینځ د بیګاړتون دروغ ثابتولو لپاره دوه نور روایتونه ذکر کړي دي. که چیرې داسې نه وې […]