د انتظار نښه

د انتظار نښه پوښتنه په شيعو کښې د انتظار  نښه او بيلګه څه ده؟ ځواب: