امامت او خلافت د اسماني دينونو له نظره

ليکوال: شیخ اسدالله اصالت ژباړونکے: انور شاهين خانخیل د امامت او خلافت شرائط. په خلافت کښې کړکیچ او له نشواو له بت پرستۍ نه ډډه د کتاب ډانلوډ لینک: امامت او خلافت د اسماني دينونو له نظره