په نبيانو باندې د معصومو امامانو (ع) لوړاوې

په نبيانو باندې د معصومو امامانو (ع) لوړاوې   پوښتنه: شيعه ولې معصوم امامان (ع) له نبيانو لوړ ګڼي؟