اتحاد او اجتهاد

اتحاد او اجتهاد ليک: انور شاهين خانخېل- پېښور (کوزه پښتونخوا)   که څه هم د لال جومات، حفصې مدرسې، او فريديه مدرسې لانجه په ډېرو زياتو او نه باور کيدونکو وينو توېولو سره سر ته ورسېده او د مړو د شمېرو په حقله هم متناقض او ګډوډ خبرونه ترلاسه شوی دی. خو په حال د […]