د فطرت آیت

د فطرت آیت (روم: 30) دين ته د انسان لېوالتيا يوه طبيعي خبره ګڼي. د اسلامی مفسرینو په وینا، دین د انساني فطرت (خلقت او ذات) مطابق تشریع شوی دی. په مجمع البیان کې د  کلمه په دین کې «حَنیفاً» په دین کې د استقامت معنی لري. خو سيد محمد حسين طباطبايي دا په دين […]