د شاهد آیت

د شاهد آیت (سوره هود: 17) د قرآن، پخوانیو سپیڅلو کتابونو او ریښتینو مومنانو لخوا د پیغمبر (ص) د نبوت ادعا تایید ته اشاره کوي. دا آيت وروسته له هغه چې….