ډیانا تران ګوسو: آمریکایي مستبصره

د استبصار د معلوماتو له مخې، عیسی یو روحاني شخصیت و. ښایي که د هغه شخصیت ته وګورو، نو هغه به د یو ریښتیني مسلمان په څیر وي، دا په حقیقت کې د عیسویت او اسلام ترمنځ هیڅ توپیر نه دی، مګر عیسویت بدلون موندلی. زه دې پایلې ته رسیدلی یم چې…