د عقائدو کليات: د نبوت د لازم والي دليلونه

د نبوت د لازم والي دليلونه ځلور پنځوسم اصل حکيم خدای د انسانانو د هدايت او لارښونې لپاره لوړ رتبه انسانان راليږلي دي او هغوي ته يې د انسانانو لپاره خپل پيغام ورکړے دے. دا هماغه پيغمبران او رسولان دي چې بندګانو ته د خدای د فيض او