د رجالو په علم کښې د شيعو مخکښې والې

د رجالو په علم کښې د شيعو مخکښې والې مترجم: محمد رحیم درانی مونږ د معارفو په اصولو کښې په اجماع باور نه کوو، ځکه چې د اجماع حجيت (لکه څنګه چې په علمِ اصول کښې روښانه شوي دي) د دې لارې دے چې خبرِ واحد به يا د خبر واحد په حکم کښې وي، […]