شېعه ولي په خاوره (سجده ګاه) سجده کوي؟

شېعه ولي په خاوره (سجده ګاه) سجده کوي؟ ځواب:- ځيني کسان دا ګومان کوي چې په خاورې يا د شهيدانو په خاورې (سجده ګاه) سجده کول د عبادت او پرستش په معنا دي او يو ډول شرک دے.