د يزيد بن معاويه خلافت

د يزيد بن معاويه خلافت

د خلافت د ټکي پيژندنه، د خلافت شرطونه، د خلافت بل کس ته د بدليدو طريقه، د يزيد عدالت….

د کتاب ډاونلوډ لینک: د يزيد بن معاويه خلافت