خاخامی که حجت الاسلام شد!

مستند داستان یک تحول (1) داستان استبصار خاخامی که در دوره قاجار می زیست: