داستان یک تحول (3)

داستان یک تحول قسمت سوم سرگذشت کشیش عالی رتبه ای که پس از اعتراف اسقف بزرگ واتیکان به تشیع گروید میرزا محمد تقی فخرالاسلام و موشه بن یوحنای سابق