محمد بوجل

مستبصر اهل گینه جناب آقای محمد بوجَل حکایت استبصار خود را می گوید: