نجیب معروف

دکتر نجیب معروف، از علمای سوری که از مفتیان و ائمه جماعت اهل سنت در شهر ادلب بوده، به مکتب حقه تشیع گروید، مصاحبه ذیل با شخص ایشان است: