ترس از حقیقت

این مستند کوتاه ، ترس وهابیت و اهل باطل را نسبت به هدایت و حرکت افراد به سمت راه حق و حقیقت و تشیع نشان میدهد