اسلام نه مخکښې د نړۍ او د عربو حالت

اسلام نه مخکښې د نړۍ او د عربو حالت   د اسلام تر ظهوره مخکښې د ټولې نړۍ د خلقو حالت د عقائدو، افکارو او اجتماعي نظره ډير بد ؤ. که څه هم د نړې د ټولو سيمو حالت يو شان نه ؤ خو ويلي شو چې نړۍ ټول خلق په فکري بې لاريو، وهمي […]