د قران تجوید

د قران تجوید – پښتو

ترتیب کوونکی: زاهد الله ابراهیم زی

د تجويد دعلم تعريف او اهميت، د حروفو مخرجونه (مخارج)، أقسام اللسان (د ژبې برخې او ډولونه)، د ساکن نون او تنوين احکام….

د کتاب ډاونلوډ لینک: د قران تجوید پښتو